کارکردهای پیام دینی در ارتباطات اجتماعی
51 بازدید
محل نشر: دومین همایش حوزه، رسانه و ارتباطات با رویکرد بین المللی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/03/04
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پیام‌ها از نظر کارکردی دو نوعند: دارای کارکرد مثبت و دارای کارکرد منفی. پیام‌های حق و پیام‌هایی که مورد تأیید قرآن‌اند، همه در زمره پیام‌هایی قرار می‌گیرند که در ارتباطات اجتماعی اسلامی، دارای کارکرد مثبتی هستند. پیام‌های دینی دارای کارکردهایی چون: امیدبخشی، آرامش‌بخشی، آگاهی‌بخشی، معنویت‌بخشی، سعادت‌بخشی، وحدت‌بخشی، کرامت‌بخشی و توانمندسازی هستند. در این مقاله با مراجعه به آیات متعدد قرآن و تفاسیر معتبر شیعی سعی شده است، مهم‌ترین کارکردهای پیام‌های مثبت در ارتباطات اجتماعی، مورد واکاوی قرار بگیرد؛ تا ارتباط‌گران و گیرندگان پیام بتوانند به استناد آنها، ارتباطات خود را به‌سمت اسلامی شدن سامان بدهند.
دانلود