ویژگی اخلاقی مکتب اقتصادی اسلام
47 بازدید
محل نشر: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/09/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مکتب اقتصادی اسلام، تنها مکتبی است که ویژگی اساسی آن، اخلاقی بودن آن است. دور شدن مکاتب دیگر از اخلاق انسانی و الهی و تکیه صرف آن‌ها بر اصل لذت‌گرایی صرف و مادی، مجامع انسانی را با مخاطرات فراوانی روبرو کرده است. مکتب اقتصادی اسلام، این نقیصه را به‌خوبی و به احسن وجه جبران می‌کند. از این دیدگاه، هدف از تمام رفتارها و فعالیت‌های اقتصادی، اخلاق الهی و تکامل روح و روان انسان‌ها جهت رسیدن به آخرتی آباد است؛ همچنان‌که حل مشکلات اقتصادی، فقط در پرتو گسترش اخلاق امکان‌پذیر خواهد بود. برای همین، اقتصاد اسلامی، روابط اقتصادی را به‌جای قانون و مفاهیم غیر واقعی دیگری مثل دست نامرئی بازار، بر اخلاق متکی می‌کند. مؤلفه‌های نشان‌دهنده جریان و سریان اخلاق بر کل بدنه و عمق تعالیم اقتصاد اسلامی را می‌توان در مواردی مثل مصرف، تولید، درآمد، تجارت، تبلیغات تجاری، نظام اسلامی و جلب منفعت و رشد اقتصادی خلاصه کرد.
دانلود