شاخص های ارتباطات اجتماعی در جامعه اسلامی
54 بازدید
ناشر: مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب به صورت گروهی نوشته شده و این جانب تدوین قسمت مدیریت پیام آن را به عده داشته ام. در این قسمت شاخص های پیام در سه بعد کارکردی، معطوف به هدف و مربوط به ویژگی نوشته شده است. در شاخص های معطوف به هدف شاخص هایی مثل توحیدمحوری، عدالت محوری و ... بحث شده و در شاخص های معطوف به کارکرد، شاخص هایی مثل آرامش بخشی، سعادت بخشی و ... آمده است. در بخش شاخص های معطوف به ویژگی نیز شاخص هایی مثل حق بودن، واقعی بودن و ... صحبت به میان آمده است. البته در قسمت پایانی شاخص های سلبی ارائه پیام نیز آورده شده که از جمله آنها میتوان به دروغ، تهمت، افترا و ... اشاره کرد.